Deze privacyverklaring is van toepassing op de Z-net app. Z-net staat onder beheer van het Milk Competence Center (MCC), wat onderdeel is van Qlip B.V.

Waarom deze privacy verklaring?

Om gebruik te kunnen maken van diensten van Qlip B.V., bijvoorbeeld de Z-net app, hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Deze gegevens zijn voor het goed kunnen functioneren van de app. We willen graag transparant zijn over de verwerking van deze gegevens. Vandaar deze Privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Qlip B.V. uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) na.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Zodra u een account krijgt binnen Z-net, worden uw persoonsgegevens verwerkt. De Z-net app haalt deze gegevens rechtstreeks op vanuit Z-net. Hierbij worden enkel de gegevens opgehaald, welke nodig zijn voor het goed functioneren van de app.

De volgende gegevens worden opgehaald bij het inloggen in de app:

  • NAW gegevens
  • Uniek bedrijfsnummer (UBN)
  • Kamer van Koophandelnummer (KvK)
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Fabriek- en tanknummer (een bedrijfsgegeven, uniek nummer, herleidbaar naar uw organisatie)
Beveiliging persoonsgegevens

Qlip B.V. behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Qlip B.V. voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Qlip B.V. beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt Qlip B.V. gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Gegevensverstrekking aan derden

Qlip B.V. deelt geen persoonsgegevens met verwerkers zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders en of ter uitvoering van een overeenkomst. In de Z-net app worden voor bepaalde doeleinden persoonsgegevens gedeeld met:

  • TigitPST Business Services, voor het beheer en hosting van het Z-net Platform
Testgegevens

Voor het testen van softwarewijzigingen kan het voor komen dat Qlip B.V. gebruikt maakt van een kopie van privacygevoelige productiedata. Toegang tot de testomgeving is echter zeer restrictief en wordt niet verleend aan medewerkers die geen toegang hebben tot de productiedata zelf.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Z-net app maakt geen gebruik van sessie cookies. Wel wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde unique-id cookie, om u als gebruiker te herkennen als unieke bezoeker.

Bewaren persoonsgegevens

Qlip B.V. zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal Qlip B.V. zich hieraan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer gebruikt worden.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opname of enig andere manier,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qlip B.V. en/of de desbetreffende zuivelonderneming. Het is raadzaam om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23-01-2023.

Ondersteuning

U kunt contact opnemen met de Helpdesk wanneer u vragen heeft over het werken met Z-net app. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen.

Helpdesk Z-net
Telefoon: +31 88 754 7066
E-mail: mcc@qlip.nl

Het is de intentie van de helpdesk om u snel en correct te ondersteunen. Hiervoor wordt uw vraag en wat aanvullende gegevens genoteerd, vervolgens wordt u per mail of telefonisch van advies voorzien. Voor vragen van inhoudelijke aard kunt u doorverwezen worden naar uw zuivelonderneming. Voor vragen inzake uw telefoon zult u in de meeste gevallen worden doorverwezen naar de leverancier van uw hardware en/of software.