Onze dienstverlening is erop gericht om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u niet tevreden zijn met onze producten en/of dienstverlening dan nodigen wij u uit om dit kenbaar te maken. Dit stelt ons in de gelegenheid om te werken aan continue verbetering. Hieronder vindt u de procedures voor klachten, bezwaren en beroepen

Indienen van klacht

Wanneer heeft u een klacht?
Als u ontevreden bent over de wijze van dienstverlening of een laboratoriumuitslag van Qlip.

Hoe dient u een klacht in?
Dit kan schriftelijk via een brief, e-mail aan sales@qlip.nl of het klachtenformulier.

Wat doen wij met uw klacht?
Wij registreren uw klacht en u ontvangt hierna een ontvangstbevestiging. We beoordelen uw klacht, informeren u over de afhandeling en de getroffen maatregelen. Qlip streeft ernaar om u binnen 14 dagen te informeren over de afhandeling van uw klacht. 

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?
Dan kunt u een bezwaar indienen bij Qlip.


Indienen van een bezwaar

Wat is een bezwaar?
Schriftelijke verklaring over onvrede over een genomen besluit n.a.v.:
• De afhandeling van een klacht
• Een certificeringsaudit
• Een uitgevoerde beoordeling of inspectie

Het indienen van een bezwaar schort de werking van een besluit niet op. In geval u als veehouder een bezwaar maakt over een besluit n.a.v. een uitgevoerde beoordeling dan wordt dit gedeeld met uw zuivelonderneming. Een bezwaar over een besluit van FrieslandCampina m.b.t. erkenning Foqus Planet dient u in bij FrieslandCampina conform hun bezwaarprocedure. Een bezwaar tegen opgelegde kortingen n.a.v. resultaten uitbetalingsonderzoek boerderijmelk dient u in bij de betreffende zuivelonderneming.

Hoe en binnen welke termijn dient u een bezwaar in?
Stuur uw bezwaar schriftelijk en ondertekend naar Qlip, Postbus 119, 7200 AC Zutphen of naar info@qlip.nl, t.a.v. de directeur.

Het bezwaar moet binnen de gestelde termijn zoals in de brief vermeld, ingediend worden en moet tenminste bevatten:
• Datum indiening bezwaar.
• Naam, adres en telefoonnummer van de indiener.
• Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
• Een verwijzing naar de brief met het besluit met de datum van de afgifte van het besluit.
• De gronden waarop het bezwaar is gebaseerd.

Wat doen wij met uw bezwaar?
Wij registreren en beoordelen het bezwaar en informeren u over ons besluit en de getroffen maatregelen.

Bent u niet tevreden met de beslissing?
Dan kunt u een beroep indienen bij Qlip, m.u.v. besluiten m.b.t. BRC- en IFS-certificering en GMP+-certificering. Hiertegen is geen beroep bij Qlip mogelijk. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met Qlip hoe u moet handelen.


Indienen van een beroep

Wat is een beroep?
Schriftelijke verklaring over onvrede over de genomen beslissing op een bezwaar.

Hoe en wanneer dient u dit beroep in?
In het regelement van beroep staat de procedure voor het indienen en afhandeling van een beroep beschreven.

Klachtenformulier

Middels dit formulier kunt u uw klacht kenbaar maken.

  • Geeft u hieraan over welke activiteit uw klacht gaat.

Downloads