Continue ontwikkeling van kennis en expertise is cruciaal. Samen met klanten, onderzoekinstituten, leveranciers en startups worden nieuwe technologieën, methoden, producten en diensten ontwikkeld. Qlip heeft hiervoor een eigen team Innovatie en Business Development.

Het innovatieprogramma van Qlip is sterk gerelateerd aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen. De focus hierbij ligt op de thema’s:

  • Klimaatverantwoorde zuivelproductie
  • Diergezondheid en -welzijn
  • Weidegang

In verschillende projecten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van indicatoren uit melk die inzicht geven in de monitoring van o.a. voerbenutting, stofwisseling, diergezondheid en dierwelzijn.

Van data naar informatie

Middels analyses, beoordelingen, inspecties en certificeringsactiviteiten worden dagelijks grote hoeveelheden data gegenereerd. Met voorspellende data-analyse op basis van deze data worden nieuwe managementindicatoren voor demelkveehouderij en de zuivelindustrie ontwikkeld. Dit gebeurt in dialoog met klanten, leveranciers en de interne organisatie. Qlip speelt zo een sleutelrol in data gedreven innovaties in managementinformatie voor ketenpartners, risicoanalyse, bedrijfsoptimalisatie en kwaliteitsborging.

Contractonderzoek in zuivel

Qlip heeft vele mogelijkheden in huis om specifieke en routinematige analyses uit te voeren ten behoeve van R&D projecten.

Binnen verschillende onderzoeksprojecten met kennisinstituten, zuivelondernemingen en leveranciers brengen wij onze kennis en expertise in. In het kader van dergelijke onderzoeksprojecten worden analyses en validaties uitgevoerd.

MicroVal Expertlab

MicroVal is een internationale certificeringsorganisatie voor de validatie en goedkeuring van alternatieve methoden voor de microbiologische analyse van voedingsmiddelen en dranken. MicroVal maakt validatie en certificering volgens ISO 16140-2, ISO 16140-6 en andere validatienormen mogelijk. Een MicroVal-certificaat toont aan dat een eigen methode even goed presteert als de (internationaal gestandaardiseerde) referentiemethode.

Qlip is door MicroVal erkend als expertlaboratorium en verzorgt de coördinatie en het toezicht op de drie fasen van de validatieprocedure:

  • Ontwikkeling van het validatieprotocol
  • Een methodevergelijkingsstudie van de alternatieve methode met de referentiemethode
  • Een interlaboratoriumstudie van beide methoden

Wilt u onze specifieke zuivelkennis en expertise benutten binnen uw project? Neemt u dan gerust contact op.