Qlip beschikt over een groot netwerk in de zuivel- en laboratoriumsector, nationaal en internationaal. Op deze wijze blijft de organisatie op de hoogte van de ontwikkelingen en kan ze op basis van haar zuivelexpertise en de jarenlange ervaring een waardevolle bijdrage leveren.

International Dairy Federation – IDF

De International Dairy Federation (IDF) vertegenwoordigt de wereldwijde zuivelsector en zorgt ervoor dat de best beschikbare en nieuwste wetenschappelijke expertise wordt gebruikt om melk van hoge kwaliteit en voedzame, veilige en duurzame zuivelproducten te ondersteunen.

IDF draagt proactief bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, wereldwijd geharmoniseerde normen, richtlijnen  en aanverwante methodologieën in alle werkgebieden, om de regelgeving voor de zuivelsector voortdurend te verbeteren. Men  doet dit door proactief contact te zoeken met belangrijke internationale organisaties en invloeden zoals de Codex Alimentarius en de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). IDF identificeert ook kennislacunes, prioriteert haar activiteiten, stelt oplossingen voor en streeft naar consensus hierover.

Qlip speelt een actieve rol binnen IDF en levert een belangrijke bijdrage binnen verschillende werkgroepen.

International Committee Animal Recording – ICAR

ICAR biedt een open maar veilig netwerk om te delen met, te leren van en te communiceren met collega’s en aanverwante belanghebbenden die betrokken zijn bij de wereldwijde dierlijke voedselproductie.. Door samenwerking streeft ICAR ernaar de productie van dieren wereldwijd te stimuleren die duurzamer en efficiënter is dan de som van de individuele bijdragen.

Nederlandse Zuivel Organisatie – NZO

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. Wij behartigen de belangen van onze dertien leden. Deze leden zijn allemaal zuivelondernemingen, die samen 98 procent van alle melk in Nederland tot een breed pakket zuivelproducten verwerken. Van zuiveldranken, baby- & kindervoeding, kaas en desserts tot ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector.

De NZO wil de positie van haar leden versterken bij de productie en de afzet van zuivelproducten. De activiteiten van de NZO kunnen onderverdeeld worden in vier thema’s: Duurzaam, Voeding, Kwaliteit en Markt.

Qlip staat in nauw contact met en voert verschillende opdrachten uit voor de NZO. Een goed voorbeeld is de uitvoering van het monitoringsprogramma van contaminanten en residuen in Nederlandse boerderijmelk.

ZuivelNL

ZuivelNL is opgericht door LTO Nederland (LTO) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), als ketenorganisatie van de zuivelsector. ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Zwaartepunt van de activiteiten ligt bij een aantal themagroepen, die op deelgebieden als overleg- en actie platform dienen voor leden en partnerorganisaties. De missie van ZuivelNL is het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij.

De ketenorganisatie is voor de overheid en derden het neutrale aanspreekpunt van de zuivelsector. ZuivelNL is het platform waar afspraken over gezamenlijke regelingen en financiering tot stand komen.

In opdracht van ZuivelNL voert Qlip verschillende opdrachten en projecten uit.

Gemzu

Gemzu is de ondernemersorganisatie voor ca. 120 bedrijven die actief zijn in de groothandel, de import, de export en de dienstverlenende activiteiten voor zuivelproducten als boter, kaas en poedervormige melkproducten (melkpoeder, caseïne, weipoeder). In opdracht van Gemzu geeft Qlip invulling aan projecten en werkzaamheden uit.

Als brancheorganisatie richt Gemzu zich op de bevordering van de concurrentiekracht van de handelssector door collectieve en individuele dienstverlening aan de leden en belangenbehartiging op nationaal en internationaal gebied.

Fenelab

Fenelab is dé branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Binnen de sector Agro-food worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Belangrijke thema’s zijn kwaliteit van onderzoek, PR, onderwijs en de relatie met overheidsinstanties. De NVWA is een belangrijke gesprekspartner voor deze sector van Fenelab.

Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen – NVCi

NVCi is de brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie instellingen. Leden van NVCi kunnen actief zijn in een grote verscheidenheid aan werkvelden, zoals de bouw, energie, chemie, maakindustrie, publieke- en commerciële dienstverlening, voeding, milieu, gezondheid, transport en logistiek. NVCi streeft ernaar de dienstverlening binnen de branche continue te verbeteren.

MicroVal

MicroVal is een internationale certificeringsorganisatie voor de validatie en goedkeuring van alternatieve methoden voor de microbiologische analyse van voedsel en dranken. MicroVal faciliteert validatie en certificering volgens ISO 16140-2: 2016, ISO 16140-6: 2019 en andere validatiestandaarden.

Een MicroVal Certificaat laat zien dat een eigen methode even goed presteert als de (internationaal gestandaardiseerde) referentiemethode.
Qlip is een onafhankelijk MicroVal-expertlaboratorium dat de validatiestudies op het gebied van zuivel uitvoert.

Union Internationale des Laboratories Indépendants – UILI

De Union Internationale des Laboratories Indépendants is de wereldwijde organisatie voor test- en kalibratielaboratoria en voor wetenschappelijke adviseurs. UILI vertegenwoordigt hun professionele en commerciële belangen op internationale basis. Het biedt een forum voor de internationale gedachtewisseling over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang en heeft een internationaal netwerk van wetenschappelijke contacten opgezet om te handelen in de professionele en commerciële belangen van zijn leden. Het bevordert de internationale status van laboratoria en wetenschappelijke adviseurs en benadrukt het belang van hun rol in de internationale handel.