18 februari 2020

Erg trots zijn we op de ISAE 3402 verklaring die Qlip heeft mogen ontvangen voor de melkgeldadministratie in Z-net. Tientallen zuivelbedrijven en duizenden melkveehouders in Nederland en België maken gebruik van Z-net voor de onderlinge communicatie aangaande melkleveranties, -kwaliteit en melkgeld. De ISAE 3402 verklaring is een waarborg dat processen die uitbesteed zijn, aantoonbaar ‘in control’ zijn.

Dit betekent dat processen goed worden uitgevoerd, informatiebeveiliging toereikend is ingericht en dat er voldoende maatregelen worden genomen om mogelijk fraude te voorkomen. Middels deze verklaring kunnen zuivelondernemingen aantonen aan de accountant dat Z-net betrouwbaar is, goed werkt, processen beheersbaar zijn en procedures goed geborgd zijn.